miercuri, 11 februarie 2009

Legea nr. 31/2000, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1.
- (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu închisoare de la 2 luni la 6 luni sau cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei următoarele fapte:
a) ocuparea unor suprafeţe din fondul forestier naţional mai mari decât cele aprobate legal, amplasarea lucrărilor pe alte terenuri din acest fond decât cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier naţional, folosite temporar în alte scopuri decât silvice, la termenul stabilit prin actul de aprobare şi în stare de a fi împădurite;
b) reducerea suprafeţei fondului forestier naţional sau a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara acestui fond, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, inclusiv prin defrişare lentă;
c) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari, cu sau fără ridicarea acestora din fondul forestier naţional sau de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia, dacă valoarea pagubei, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
d) sustragerea ori însuşirea, fără drept, de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi, lăstari, care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, cu sau fără drept, de alte persoane, din fondul forestier naţional sau de pe terenuri cu vegetaţie forestieră din afara acestuia, dacă valoarea pagubei, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
e) depăşirea volumului maxim de masă lemnoasă, aprobat anual pentru recoltare prin hotărâre a Guvernului, în limita posibilităţii stabilite prin amenajamentele silvice;
f) nerespectarea prevederilor amenajamentelor silvice, aprobate în condiţiile legii;
g) distrugerea ori vătămarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor, prin păşunare în fondul forestier naţional ori pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia;
h) păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier naţional, precum şi trecerea acestora prin păduri sau păşunatul pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, fără aprobare legală sau contrar prevederilor acesteia;
i) tăierea arboreturilor sub vârstele optime stabilite pe bază de studii şi cercetări ştiinţifice şi prevăzute în normele tehnice de amenajare a pădurilor;
j) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini, de către proprietarii pădurilor proprietate privată sau de deţinătorii terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, de arbori nemarcaţi de personalul silvic autorizat;
k) provocarea de incendii prin diverse mijloace în păduri sau în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;
l) încălcarea dispoziţiilor legale de prevenire şi de stingere a incendiilor în fondul forestier naţional şi în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara acestui fond;
m) modificarea, fără aprobare legală, a prevederilor amenajamentelor silvice în vigoare, dacă prin aceasta nu se produc consecinţe juridice;
n) tăierea ori însuşirea, fără drept, de arbori ornamentali sau pomi de iarnă din pădurile proprietate de stat sau privată ori de pe terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional sau vânzarea ori transportul acestora fără să fie însoţiţi de documente legale de provenienţă;
o) neachitarea contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie a pădurilor, stabilite în condiţiile legii; p) transportul materialelor lemnoase sau al celorlalte produse specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fără documente legale de provenienţă, sau refuzul conducătorului mijlocului de transport auto sau hipo de a transporta materialul încărcat la locul indicat de agentul constatator ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta, la cerere, actele de provenienţă. Sancţiunea se aplică conducătorului mijlocului de transport;
r) folosirea altor modele de documente de însoţire a materialelor lemnoase pe durata transportului decât cele stabilite potrivit reglementărilor legale;
s) primirea de materiale lemnoase pentru a fi încărcate şi transportate cu orice mijloc de transport, fără a fi însoţite de documente legale de provenienţă;
ş) funcţionarea fără autorizaţie a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea;
t) primirea lemnului rotund la instalaţiile de prelucrare în cherestea sau prelucrarea acestuia în cherestea fără documente legale de provenienţă;
ţ) deversarea în fondul forestier naţional sau pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia de reziduuri industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, de substanţe chimice, apă sărată şi altele asemenea;
u) distrugerea sau vătămarea, prin poluare, a pădurilor sau a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;
v) folosirea de procese tehnologice de recoltare şi scoatere a lemnului din păduri, care produc degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil şi a arborilor nedestinaţi exploatării, peste limitele admise prin instrucţiunile emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
x) neţinerea la zi de către deţinătorii instalaţiilor de prelucrat lemn rotund în cherestea a evidenţei cantităţilor de lemn primite spre prelucrare, potrivit reglementărilor în vigoare.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul terenurilor forestiere proprietate particulară.
Art. 2. - Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei următoarele fapte:
a) aruncarea de ţigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în păduri sau pe alte terenuri aflate în cuprinsul fondului forestier naţional ori aprinderea focului în păduri la o distanţă mai mică de 100 m de limita acestora, în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate;
b) deteriorarea prin orice mijloace a drumurilor forestiere sau a lucrărilor aferente acestora, inclusiv prin folosirea unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit peste limitele admise de proiectele acestor lucrări, prin practicarea transporturilor pe timp ploios sau prin deteriorarea ori nerespectarea indicatoarelor de circulaţie amplasate de organele competente;
c) deteriorarea amenajărilor silvice, vânătoreşti, piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, barierelor sau a altor lucrări asemănătoare, aflate în fondul forestier naţional;
d) deteriorarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate sau de corectare a torenţilor din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia;
e) inundarea terenurilor din fondul forestier naţional sau a celor cu vegetaţie forestieră din afara acestui fond, prin construirea, fără drept, de baraje, praguri sau altele asemenea pe albiile pâraielor sau ale văilor situate în afara fondului forestier sau la limita acestuia;
f) folosirea în lucrările de împădurire a altor materiale de reproducere decât cele provenite din rezervaţii de seminţe, plantaje şi plantaţii-mamă de butaşi şi din arboreturi-sursă de seminţe, înscrise în catalogul naţional al materialelor de reproducere admise în cultură, fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
g) deteriorarea, scoaterea din rădăcini sau ridicarea din păduri a cioturilor destinate regenerării naturale ori lăsarea în parchetul ce se exploatează de cioturi cu înălţimea mai mare de o treime din diametrul acestora, măsurată în partea din amonte;
h) înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte volante ori permanente de achiziţie a ciupercilor şi fructelor de pădure, precum şi a altor produse specifice fondului forestier, fără avizul unităţii silvice teritoriale;
i) distrugerea sau vătămarea seminţişului utilizabil în parchetele autorizate la exploatare, peste limitele admise de instrucţiunile emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
j) neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se cojească cioturile la pin şi molid în întregime, iar la brad şi la celelalte răşinoase prin curelare, precum şi menţinerea în pădure şi în depozite, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit;
k) comercializarea de material lemnos, de arbori ori arbuşti ornamentali şi de pomi de iarnă, fără documente legale de provenienţă sau revânzarea materialului lemnos cumpărat de persoane fizice de la unităţile silvice pentru trebuinţe proprii;
l) culegerea sau recoltarea în scopul comercializării, din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, de fructe de pădure, ciuperci comestibile, seminţe forestiere, plante medicinale şi aromatice, răşină, mlădiţe de răchită, frunze, ramuri, humus, iarbă, lucernă, cetină, muguri şi altele asemenea, fără autorizaţia unităţilor silvice sau fără acordul proprietarului şi în alte condiţii decât cele autorizate, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
m) amplasarea în fondul forestier proprietate publică a statului de construcţii, drumuri de scoatere sau instalaţii pasagere necesare pentru exploatarea parchetelor ori a bocşelor de mangalizare, fără aprobare legală sau în alte locuri decât cele aprobate.
Art. 3. - Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.200.000 lei următoarele fapte:
a) vătămarea de arbori nemarcaţi în parchetele în curs de exploatare, din fondul forestier naţional sau din vegetaţia forestieră din afara acestui fond, cu excepţia vătămărilor normale specifice procesului tehnologic sau care nu au putut fi evitate datorită respectării normelor de protecţie a muncii, dacă în locul arborilor vătămaţi şi în imediata lor apropiere nu au fost lăsaţi arbori corespunzători, dintre cei destinaţi exploatării, marcaţi ca atare de personalul silvic în cadrul procesului de punere în valoare;
b) lăsarea animalelor să păşuneze în fondul forestier naţional nesupravegheate sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
c) neluarea de către proprietarii sau deţinătorii unor obiective legal amplasate în fondul forestier naţional a măsurilor de salubrizare şi igienizare a pădurilor aferente obiectivelor;
d) neîndeplinirea măsurilor legale, dispuse de organele împuternicite să exercite controlul silvic de stat, la termenele stabilite de comun acord cu administratorii sau cu proprietarii fondului forestier naţional sau ai vegetaţiei forestiere din afara acestui fond;
e) refuzul de a permite persoanelor împuternicite să verifice modul în care sunt respectate prevederile regimului silvic sau ale normelor tehnice silvice şi de pază, precum şi de circulaţie şi transport pentru materialul lemnos recoltat, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;
f) aducerea sau depozitarea în fondul forestier naţional sau pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia de piatră, moloz, cadavre de animale, gunoaie, deşeuri şi altele asemenea;
g) neexecutarea de către proprietarii de păduri private a lucrărilor de regenerare a acestora la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege, precum şi folosirea zonei de regenerare în alte scopuri în perioada executării lucrărilor până la închiderea stării de masiv;
h) ştergerea mărcilor sau a numerelor de pe arbori ori de pe cioturi;
i) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori înaintea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare ori după expirarea acestuia sau în epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;
j) lăsarea în parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, de arbori netăiaţi dintre cei destinaţi exploatării, de arbori tăiaţi şi de material lemnos valorificabil ori lăsarea de material lemnos pe văi sau de-a lungul instalaţiilor de scos, apropiat şi transport;
k) nestrângerea sau necurăţarea resturilor de exploatare în parchetele atribuite spre exploatare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de normele legale.
Art. 4. - Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei următoarele fapte:
a) exploatarea pietrei, pietrişului, nisipului, pământului, solului, brazdelor de iarbă sau a altora asemenea, prin orice mijloace, de pe terenuri din fondul forestier naţional, fără aprobarea unităţilor silvice sau a deţinătorului legal al acestor terenuri;
b) circulaţia în fondul forestier naţional şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia cu autovehicule sau vehicule tractate de animale, nerespectarea indicatoarelor de circulaţie, precum şi parcarea în alte locuri decât cele marcate;
c) instalarea în fondul forestier proprietate publică a statului de corturi, tonete sau altele asemenea în alte locuri decât cele aprobate şi marcate de organele silvice;
d) instalarea de stupi în fondul forestier proprietate publică a statului, fără aprobare legală, sau amplasarea acestora în alte locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate;
e) spălarea în apele curgătoare sau stătătoare din fondul forestier naţional sau în apele situate pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia a animalelor domestice, a autovehiculelor de orice fel sau a altor obiecte poluante.
Art. 5. - Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte:
a) neparticiparea la acţiunile de stingere a focului a celor care desfăşoară activităţi în zonele în care s-au declanşat incendii asupra vegetaţiei forestiere din fondul forestier naţional sau din afara acestuia;
b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional şi din terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia, fără aprobarea organelor silvice sau a deţinătorilor legali ai acelor terenuri, de cioturi care nu sunt destinate regenerării naturale, de crăci sau resturi de exploatare;
c) circulaţia persoanelor în fondul forestier proprietate publică a statului, prin locuri interzise, stabilite şi marcate de organele silvice prin indicatoare instalate la locuri vizibile;
d) aruncarea sau lăsarea în interiorul ori la liziera pădurii de ambalaje şi resturi menajere sau altele asemenea;
e) aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină, atribuite în fondul forestier proprietate publică a statului, de animale domestice şi păsări.
Art. 6. - Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 1-5 se dublează în cazul contravenţiilor silvice săvârşite în pădurile şi în vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, definite astfel potrivit art. 20 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, precum şi în cazul celor săvârşite de proprietarii de păduri sau de personalul silvic cu atribuţii de pază şi protecţie a pădurilor ori a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional.
Art. 7. - Sancţiunea amenzii contravenţionale poate fi aplicată şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.
Art. 8. - (1) Contravenţiile silvice prevăzute la art. 1-5 se constată de pădurarii, brigadierii, şefii districtelor silvice, inginerii şi tehnicienii silvici din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Regiei Naţionale a Pădurilor, inspectoratelor silvice teritoriale şi al celorlalte subunităţi silvice, precum şi de alţi angajaţi împuterniciţi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de Regia Naţională a Pădurilor.
(2) De asemenea, contravenţiile prevăzute la art. 1-5, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 lit. e), f), i), m), u), v), la art. 2 lit. f), g), i), j) şi la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j), k), se constată şi de către primari sau, după caz, de împuterniciţii acestora, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, iar cele prevăzute la art. 1 lit. k) şi de ofiţerii şi subofiţerii pompieri.
(3) Agentul constatator depune procesul-verbal de constatare la ocolul silvic în a cărui rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în termen de 5 zile de la data constatării, în scopul calculării pagubei şi al stabilirii amenzii.
(4) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei se face menţiune despre bunurile supuse confiscării, potrivit art. 12 alin. (1) şi (2).
(5) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar, gestionat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, la bugetele locale sau, după caz, la asociaţiile cu personalitate juridică constituite în condiţiile legii, care administrează fondul forestier respectiv.
Art. 9. - Organul silvic, însoţit de un poliţist sau de un jandarm, ia măsuri de identificare şi de inventariere, la locurile unde sunt situate, a materialelor rezultate prin săvârşirea contravenţiei silvice.
Art. 10. - (1) Aplicarea sancţiunii se face după cum urmează:
a) amenda şi valoarea pagubei se stabilesc prin rezoluţia şefului ocolului silvic în a cărui rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, la propunerea organului constatator;
b) în cazul în care constatarea contravenţiei şi stabilirea pagubei s-au făcut de către şeful ocolului silvic, sancţiunea amenzii se aplică de conducătorul unităţii silvice ierarhic superioare.
(2) În termen de 15 zile de la data primirii procesuluiverbal de constatare a contravenţiei ocolul silvic trimite contravenientului o copie de pe acesta şi înştiinţarea de plată în termen de maximum 30 de zile a amenzii şi a despăgubirilor pentru prejudiciile produse.
Art. 11. - În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede şi sancţiunea cu amendă sau închisoare contravenţională, dacă şeful ocolului silvic apreciază că sancţiunea amenzii nu este îndestulătoare, se procedează potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
Art. 12. - (1) Sunt supuse confiscării bunurile produse sau rezultate ca urmare a săvârşirii faptei contravenţionale, dacă nu sunt restituite persoanei fizice sau juridice prejudiciate.
(2) Bunurile supuse confiscării se reţin.
Art. 13. - Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se determină, potrivit legii, cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse prin contravenţii, se stabileşte de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
Art. 14. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
(2) Plângerea se depune pentru evidenţă la ocolul silvic în a cărui rază teritorială s-a constatat contravenţia, iar acesta o înaintează, împreună cu toată documentaţia, în termen de 5 zile de la depunere, spre soluţionare, judecătoriei competente. Plângerea şi celelalte acte de procedură privind soluţionarea acesteia sunt scutite de taxă de timbru.
(3) Depunerea plângerii suspendă executarea sancţiunii contravenţionale.
(4) Pentru motive temeinice instanţa poate acorda un termen de plată a amenzii de cel mult 30 de zile sau poate dispune eşalonarea plăţii într-un termen de cel mult 3 luni.
(5) Hotărârea instanţei este definitivă şi executorie.
Art. 15. - Contravenientul este obligat să prezinte ocolului silvic dovada că a achitat amenda stabilită în termenul prevăzut în procesul-verbal sau stabilit de instanţă şi să plătească despăgubirea pentru prejudiciile produse prin contravenţie.
Art. 16. - Dacă amenda aplicată pentru contravenţiile prevăzute la art. 1 şi cea rezultată din aplicarea art. 6 nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, ocolul silvic sesizează instanţa de judecată în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 61/1991, în vederea transformării amenzii în închisoare contravenţională şi a recuperării pe cale civilă a despăgubirilor pentru prejudiciile produse.
Art. 17. - În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza şi apărarea fondului forestier naţional, precum şi în activitatea de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice personalul silvic prevăzut la art. 8 alin. (1) este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
Art. 18. - Încălcarea atribuţiilor de serviciu de către personalul silvic atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, potrivit legii.
Art. 19. - Contravenţiilor prevăzute la art. 2-5 le sunt aplicabile şi prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
Art. 20. - Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege se reactualizează, dacă este cazul, de către Guvern.
Art. 21. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 9, art. 35-39 şi anexa nr. 2 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională economică şi menţinerea echilibrului ecologic, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 9 noiembrie 1987, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VASILE LUPU MIRCEA
PREŞEDINTELE SENATULUI IONESCU-QUINTUS

Niciun comentariu: