miercuri, 11 februarie 2009

Extras din Legea nr. 427/2004, privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora

Art. 3. Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
a) refuzul de a se supune controlului asupra circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund sau împiedicarea efectuării acestuia;
b) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor privind modul de eliberare şi completare a documentelor de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase;
c) transportul de materiale lemnoase însoţite de avizul de însoţire întocmit cu încălcarea dispoziţiilor normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
d) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ cu datele înscrise în avizul de însoţire;
e) transportul de materiale lemnoase neînsoţite de aviz de însoţire sau cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat;
f) neataşarea exemplarului 1 al bonului de vânzare la avizul de însoţire emis de către agenţii economici care cumpără material lemnos de la persoane fizice potrivit prevederilor art. 7 alin. (9) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
g) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor ori documentelor de provenienţă şi a celor de însoţire;
h) neaplicarea dispozitivului dreptunghiular de marcat pe materialele lemnoase transportate şi a sigiliilor crotalii pe pomii de Crăciun conform prevederilor art. 12 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, îndepărtarea acestora şi/sau transportul materialelor lemnoase fără a purta amprenta dispozitivului de marcat şi, respectiv, sigiliul crotaliu;
i) primirea de către şefii staţiilor de cale ferată sau de către căpitanii porturilor, în vederea expedierii, sau primirea de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund a materialelor lemnoase fără avize de însoţire sau cu avize de însoţire completate necorespunzător;
j) acceptarea de către organele vamale a declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără aviz de însoţire;
k) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator conform prevederilor art. 17 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
l) depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile, de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
m) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în art. 21 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
n) nedeclararea pierderii, furtului sau distrugerii registrului unic de evidenţă a materialelor lemnoase de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
o) permiterea comercializării de materiale lemnoase şi/sau pomi de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
p) vânzarea de materiale lemnoase şi/sau pomi de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. b), g) şi n), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
b) faptele prevăzute la lit. i) şi j), cu amendă de la 100 lei la 500 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;
c) fapta prevăzută la lit. k), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
d) faptele prevăzute la lit. c), h) şi p), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;
e) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase neînregistrate în avizul de însoţire, în condiţiile legii;
f) faptele prevăzute la lit. a) şi o), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
g) faptele prevăzute la lit. f), l) şi m), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. Calculul contravalorii acestor materiale lemnoase se face la preţuri de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preţuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni;
h) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu au avizul de însoţire prevăzut la art. 7 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în staţia/portul de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunţarea în scris a destinatarului, despre confiscare, de către şeful staţiei de cale ferată/căpitanul portului.
(2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate, în condiţiile legii, de organele silvice, de organele de poliţie şi de jandarmerie, vor fi date în custodie celei mai apropiate unităţi silvice.
(3) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.
(4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Niciun comentariu: