luni, 28 mai 2012

FOAIA VALENILOR nr. 6 ( 42 ) - mai 2012

LEGEA nr. 67/2004 - Republicata pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale INFRACŢIUNI

Art. 106 (1) Mentionarea in declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevarate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. (2) Inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta sau complementara constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 107 (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi. (2) In cazul in care prin fapta prevazuta la alin. (1) s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau a unui organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani. (3) Tentativa se pedepseste. Art. 108 (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 109 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale, precum si in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar, consilier sau presedinte al consiliului judetean, precum si primirea acestora de catre alegatori constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor. (3) Tentativa se pedepseste. Art. 110 (1) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 111 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 112 (1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, precum si utilizarea urnei speciale in alte conditii decât cele prevazute la art. 87 constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste. Art. 113 (1) Incredintarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani. (2) Aceeasi pedeapsa se aplica si persoanei care transporta urna speciala fara a face parte din biroul electoral al sectiei de votare. (3) Tentativa se pedepseste. Art. 114 Limitele pedepselor pentru infractiunile prevazute in Codul Penal ori in legile penale speciale, savârsite in legatura cu desfasurarea alegerilor, se majoreaza cu jumatatea maximului special. Art. 115 Pentru toate infractiunile prevazute in prezenta lege, savârsite in legatura cu alegerea consilierilor, primarilor si a presedintilor consiliilor judetene, actiunea penala se pune in miscare din oficiu. Art. 116 Bunurile destinate sau folosite la savârsirea contraventiilor prevazute la art. 103 lit. i) si r) ori a infractiunilor prevazute la art. 109 si 110 sau rezultate din comiterea acestora se confisca.

LEGEA nr. 67/2004 - Republicata pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale CONTRAVENŢII

Art. 103 Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) inscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art. 49; b) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale; c) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente in conditii necorespunzatoare; d) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente; e) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate; f) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie; g) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de catre candidati, de bauturi alcoolice in timpul adunarilor sau, in ziua votarii, in perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art. 80 alin. (1); h) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala; i) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale; j) acceptarea de catre o persoana a inscrierii sale in mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publica; k) neaducerea la cunostinta publica de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi; l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevazute la art. 80 alin. (5) in localul de vot; m) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (1); n) refuzul nejustificat de a inmâna buletinul de vot si stampila de votare alegatorului inscris in lista, care prezinta actul de identitate, precum si inmânarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate; o) incalcarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare a prevederilor art. 89 si intocmirea proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor art. 90; p) parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal; q) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 61, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 80 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti; r) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala; s) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora; s) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi; t) nerespectarea de catre primar a prevederilor art. 16 alin. (2). Art. 104 Contraventiile prevazute la art. 103 lit. h), i), l) , q) si t) se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la1.000 lei, cele prevazute la lit. c), d), e) si f), cu amenda de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele de la lit. j), k), o), p), s) si s), cu amenda de la 1.400 lei la 2.000 lei, cele prevazute la lit. a), b), g), m) si n), cu amenda de la 2.200 lei la 3.000 lei.

LEGEA nr. 61/1991 - Republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Art. 3. - Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: 2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, in scopul de a savarsi actiuni ilicite, contrare ordinii si linistii publice si normelor de convietuire sociala, precum si actele de incurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine sociala; 13) patrunderea, cu incalcarea normelor legale de acces, in sediile autoritatilor publice centrale si locale, institutiilor publice, institutiilor de invatamant si spatiilor apartinand acestora, indiferent de destinatia lor, regiilor autonome, societatilor comerciale, partidelor sau altor formatiuni politice, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, ambasadelor si reprezentantelor altor state ori ale organizatiilor internationale de pe teritoriul Romaniei, precum si ocuparea fara drept a terenurilor apartinand ambasadelor si reprezentantelor sau a terenurilor situate in perimetrul acestora ori refuzul de a le parasi la cererea organelor de ordine; 14) scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate; 20) servirea cu bauturi alcoolice in localuri publice si in afara acestora pe timpul desfasurarii adunarilor publice, grevelor, manifestarilor sportive sau altor asemenea intruniri publice, in imediata apropiere, precum si consumul de bauturi alcoolice in astfel de conditii de catre participanti; 24) provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice; Art. 4. - (1) Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, cele prevazute la pct. 14) b) cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevazute la pct. 2), 24) c) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevazute la pct. 13), 20)

LEGEA nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Art. 26 a) Organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise amenda 1.000 - 10.000 lei b) Nerespectarea orelor de desfasurare, a traseelor de deplasare sau locului si perimetrului destinat adunarii publice amenda 1.000 - 10.000 lei c) Neluarea de catre organizatori a masurilor de intrerupere a adunarii publice, cand constata ca au intervenit fapte de natura celor prevazute in art. 2 amenda 1.000 - 10.000 lei ( la lit. a), b) si c) se sanctioneaza organizatorii sau persoanele fizice responsabile de organizare ) d) Participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si somatiile organelor de ordine, facute potrivit legii amenda 500 - 5.000 lei e) Instigarea prin orice mijloace, initierea sau recurgerea la actiuni violente sau alte manifestari, cu intentia de zadarnicire ori tulburare, in orice mod, a adunarilor publice amenda 500 - 5.000 lei f) Refuzul de a parasi imediat adunarea, daca masura a fost dispusa de conducatorii actiunilor amenda 500 - 5.000 lei g) Organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare amenda 500 - 5.000 lei h) Introducerea sau desfacerea bauturilor alcoolice in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, pe toata durata acestora amenda 500 - 5.000 lei i) Refuzul de a parasi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii amenda 500 - 5.000 lei