joi, 9 iunie 2011

Proiect: NATURA SI ECOLOGIE

PROIECT EDUCAŢIONAL

A.
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni
Com. Văleni, jud. Neamţ Com. Secuieni, jud. Neamţ
Director, Director,
Prof. Gabriela Macsim Prof. Elena OpreaB. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului

NATURĂ ŞI ECOLOGIE
XB.2. Categoria în care se încadrează proiectul:
(bifaţi categoria în care se încadrează
proiectul dumneavoastră)
a) proiecte care încurajează participarea elevilor în procesul de învăţare şi sprijină elevii dezavantajaţi
b) proiecte care sprijină îmbunătăţirea performanţelor cadrelor didactice
c) proiecte care întăresc relaţiile la nivelul comunităţii, deschiderea şcolii către comunitate
d) alt tip; specificaţi:
Proiect educaţional de cooperare între şcoli, în cadrul parteneriatelor şcolare intrajudeţene, fără finanţare

B.3. Durata proiectului: (durata se va exprima în număr de luni)
12 luni

B.4. Specificaţi (re)sursele materiale, informaţionale şi umane necesare implementării proiectului
Nechifor Dănuţ – învăţător a III-a
Mănescu Cătălina – institutor a IV-a
Chiriac Liliana - profesor pentru învăţământ primar a III-a
Iordănescu Maria- învăţător a II-a
- 4 clase: 61 elevi


(maximum 200 de cuvinte)

SCPUL PROIECTULUI: este acela de a-i face pe elevi să înţeleagă şi să cunoască caracteristicile mediului lor de viaţă, pentru a-l putea ocroti, protejându-se astfel ei înşişi.

Elevii oricât ar fi de mici,
pot păstra curăţenia spaţiului şcolar;
pot învăţa să nu arunce în apa curată resturi nefolositoare care ar dăuna vieţuitoarelor din apă;
pot ocrotispaţiul verde, cuiburile păsărelelor;
pot planta pomişori pentru refacerea pădurilor, atât de necesare vieţii şi sănătăţii noastre.
În fiecare zi putem să ajutam natura cu acţiunile noastre, să nu mai obosim atat de repede, să nu ne mai îmbolnăvim atât de uşor, să eliminăm stresul, s.a.
Planeta Pământ sau Planeta Verde a devenit o întindere locuită de oameni, o întindere până mai ieri imaculată care azi se zbate sub povara nepăsării noastre.

Activităţi propuse:
Eşti voluntar? Eşti Eco !
crearea celulelor de lucru pe bază de voluntariat şi coordonarea grupelor de către cadre didactice;
realizarea unor semne distinctive pentru cei implicaţi în proiect (insigna Eco Volunteer);
întâlniri organizate, iniţiative personale şi de grup ale membrilor.

Rezultate aşteptate:
- să identifice principalele medii de viaţă în care îşi desfăşoară activitatea
- să descrie factorii ce acţionează în mediul lor de viaţă
- să deducă bolile ce pot să apară din cauza unor factori dăunători
- să enumere regulile de prevenire a îmbolnăvirilor
- să reprezinte sub forma unui poster un mediul lor de viaţă
- să completeze corect fişele de lucru
- să demonstreze că se pot organiza, că pot comunica în echipă
- să deducă unitatea dintre om şi mediul său de viaţă

Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului:
- feed-back-ul activităţii pe secţiuni şi discuţii pentru prelungirea proiectului
- portofoliul proiectului

C. REZUMATUL PROIECTULUI

D. JUSTIFICARE

D.1. Relevanţa proiectului
pentru obiectivele educaţionale
Îmbunătăţirea comportamentului faţă de mediul înconjurător.
D. 2. Relevanţa proiectului
pentru priorităţile educaţionale
Beneficiile unui mediu curat asupra sănătăţii.
D.3. Identificarea necesităţilor
şi a constrângerilor percepute
Nu este cazul.
D.4. Relevanţa proiectului
pentru grupurile ţintă
Formarea de persoane responsabile capabile să se integreze cu succes în viaţa socială
Conştientizarea protejării cadrului natural (sensibilizarea întregii comunităţi cu privire la efectele negative pe care le poate induce mediului, ca urmare a acţiunilor omului).

PREZENTAREA (DESCRIEREA) PROIECTULUI
E.1. Scrieţi obiectivul general ale proiectului. Precizaţi ţinta strategică a Planului de Dezvoltare Instituţională din care derivă obiectivul general al proiectului
Instruirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului şi mediul în care trăieşte; promovarea imaginii pozitive a şcoliişi desfăşurarea de activităţi educative prin stimularea interesului pentru cunoştinţe din domeniul ecologic.

E.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
- Formarea unui sistem de cunoştinţe care să permită elevilor:
înţelegerea unităţii dintre organism şi mediul său de viaţă;
înţelegerea organismului ca pe un tot unitar;
realizarea unei corelaţii dintre structură şi funcţii.
- Formarea unor noi priceperi şi deprinderi de lucru cu tehnici şi metode specifice biologiei
- Realizarea corelării dintre fixarea unor informaţii teoretice şi partea practică
- Dezvoltarea gândirii elevilor, a capacităţii de investigare a sistemelor biologice
- Dezvoltarea capacităţii de comunicare folosind limbajul specific biologiei
- Educarea în spirit ecologic
- Educaţia pentru sănătate

E.3. Descrieţi grupul / grupurile ţintă căruia / cărora i /li se adresează proiectul
(cantitativ şi calitativ)
Motivaţi selectarea acestora.
- Elevii claselor a III-a şi a IV-a de la Şcoala cu clasele I – VIII Văleni;
- Elevii claselor a II-a şi a III-a de la Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni.
Cele patru cadre didactice doresc să colaboreze fructuos pentru promovarea imaginii positive a celor două instituţii şi pentru formarea unui comportament prietenos faţă de mediu.

E.4. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos 4 activităţi concrete cu cele 2 şcoli:

ACTIVITATEA NR. 1
Tipul activităţii : « Să ne cunoaştem partenerii »
- Reuniune de proiect
Data / perioada de desfăşurare: __.10.2010
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil Chiriac Liliana – profesor învăţământ primar
Mijloace : PC, DVD.
Modalităţi de evaluare : evaluare reciprocă.

ACTIVITATEA NR. 2
Tipul activităţii : «Să protejăm natura»
- Activitate practică privind igiena şi protecţia mediului înconjurător
Data / perioada de desfăşurare: __.11.2010
Locul desfăşurării : Parcul Dendrologic Văleni
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil Nechifor Dănuţ
Beneficiari : elevii participanţi, cele şase cadre didactice
Mijloace : mături, greble, saci de plastic, mănuşi de protecţie.
Modalităţi de evaluare : activitate practică, aprecierea reciprocă.
Elevii claselor a II-a, a III-a şi învăţătorii lor se vor deplasa la Parcul dendrologic Văleni şi împreună cu elevii claselor a III-a, a IV-a vor igieniza parcul, vor curăţa plăcuţele arborilor,

ACTIVITATEA NR. 3
Tipul activităţii : «Şcoala noastră o grădină»
- Întâlniri între parteneri şi alcătuirea de expoziţii şi albume cu lucrările realizate de elevii vizitaţi în proiect
Data / perioada de desfăşurare: __.03.2010
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil Chiriac Liliana – profesor învăţământ primar
Beneficiari : elevii participanţi, cele şase cadre didactice
Mijloace : expunerea lucrărilor realizate în comun.
Modalităţi de evaluare : evaluare reciprocă, observarea atitudinii copiilor.
Pentru atingerea scopurilor propuse se vor desfăşura activităţi extracurriculare pentru a găsi calea cea mai potrivită de a le transmite copiilor legăturile cauzale între om – natură.

ACTIVITATEA NR. 4
Tipul activităţii : «Anotimpurile şi plantele»
- Activitate comună ce va consta într-un program artistic.
Data / perioada de desfăşurare: __.05.2010
Numar de participanţi : 4 cadre didactice şi 61 elevi
Responsabil : Mănescu Cătălina - institutor
Beneficiari : elevii participanţi, cele şase cadre didactice
Mijloace : costumaţie specifică, PC, DVD.
Modalităţi de evaluare : aprecierea reciprocă.
Elevii şi cadrele didactice implicate în proiect vor desfăşura o serbare comună ce va conţine cântece, poezii, scenete

E.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului
- să indice reguli de comportament pozitiv faţă de mediu;
- să enumere cauzele care generează schimbările şi transformările din mediul înconjurător;
- îmbogăţirea orizontului cultural – artistic;
- să denumească metode de protejare a naturii – Eco;
- cunoaştere în aprofunzime a programului instructiv – educativ;
- să identifice soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu;
- dezvoltarea relaţiilor interumane;
- adaptarea activităţii pe sistemul muncii în echipă.

E.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului
- o permanentă observare şi analizare a tuturor activităţilor desfăşurate;
- observarea impactului asupra elevilor;
- popularizarea proiectului şi propuneri pentru viitor

E.7. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
Elevii şi cadrele didactice participante în proiect.

E.8. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc.), asupra şcolii şi asupra partenerilor
- Îmbogăţirea stărilor affective, positive;
- Eliminarea dificultăţilor de adaptare a elevilor la mediu.

E.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea după încheierea proiectului
Alcătuirea programului pentru continuarea parteneriatului.

E.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
- Ziarul comunei;
- Întocmirea de articole pentru presa locală, pliante, expoziţii cu produsele confecţionate, spectacole;
- Redactează pagina specifică pe site-ul şcolii.

E.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină). Completaţi fişa pentru fiecare partener.
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ
Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni, comuna Secuieni, judeţul Neamţ

Partener 1
Partener 2

Nume legal complet
(numele organizaţiei)
Şcoala cu clasele I – VIII Văleni
Şcoala cu clasele I – VIII Secuieni

Naţionalitate
Română
Română

Statut juridic
Unitate independentă
Unitate independent

Adresa oficială
comuna Văleni, judeţul Neamţ
comuna Secuieni, judeţul Neamţ

Persoana de contact
Macsim Gabriela
Chiriac Liliana

Nr. Telefon:
0233781003
0233745031

Nr. Fax:
0233781003
0233745031

Adresa E-mail
valeniscoala@yahoo.co.uk
sc.secuieni@yahoo.com

Număr de angajaţi
22
30

Alte resurse relevante
-
-

Experienţa în proiecte similare,
corespunzătoare rolului propus
în implementarea proiectului
-
-

Istoria cooperării cu aplicantul
-
-

Rolul şi implicarea în pregătirea
proiectului propus
-
-

Rolul şi implicarea în
implementarea proiectului propus
-
-
F. deviz estimatIV de cheltuieli

F. 1. (dacă este cazul)
NU ESTE CAZUL
Nr. crt.
Cheltuieli eligibile


Contribuţia comunitaţii locale
LEI

Alte surse de finanţare

Finanţare solicitată
LEI
Descrierea cheltuielilor
Total sumă
LEI
1
Bunuri
1.1
Echipament
1.2
Alte bunuri
2
Lucrări mici
3
Servicii
Costuri manageriale
5
TOTAL (LEI)

F.2. Descrieţi pe cel mult o pagină sursa/sursele contribuţiei comunităţii locale


G. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA/STRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂNT


G.1. Descrierea unităţii de învăţământ

Tipul unităţii/structurii de învăţământ
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII VĂLENI
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII SECUIENI
Numărul cadrelor didactice
17
21
Numărul elevilor înmatriculaţi
184
306
Numărul cadrelor didactice participante la proiect
3 din care 2 femei
3 din care 3 femei
Numărul elevilor participanţi la proiect
35 elevi
26 elevi
Numărul claselor participante la
proiect şi tipul acestora
1 – clasa a III-a
1 – clasa a IV-a
1 – clasa a II-a
1 – clasa a III-a

G.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect

G.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte

DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos) NU
An
Finanţat de către
Titlul proiectului
2003-2004
2003-2006
PHARE
COMENIUS

H. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI
H.1. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate/structură de învăţământ este implicată în proiect

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică /Pagină Internet

Numele şi funcţia persoanei de contact:

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică


H.2. Numele firmei/companiei locale, organizaţiei sau instituţie (se completează numai dacă o firmă/companie locală, organizaţie sau instituţie este parteneră în proiect)

Domeniul de activitate

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică/Pagină de Internet

Numele şi funcţia persoanei de contact

Adresa completă

Nr. de telefon/fax

Adresă poştă electronică


DECLARAŢIE


Declaraţia va fi semnată şi ştampilată de persoana autorizată legal din partea instituţiei.


Subsemnatul declar pe propria răspundere că toate informaţiile din acest formular sunt corecte.

Locul: VĂLENI Data :

Nume şi funcţie cu majuscule: MACSIM GABRIELA,
DIRECTOR


Semnătura: Ştampila instituţieiSubsemnatul declar pe propria răspundere că toate informaţiile din acest formular sunt corecte.

Locul: VĂLENI Data :

Nume şi funcţie cu majuscule: OPREA ELENA,
DIRECTORSemnătura: Ştampila instituţiei

Niciun comentariu: