marți, 4 mai 2010

PROTOCOL DE COLABORARE F.E.A.P.T. Piatra Neamt & G.A.C. Valeni-Neamt


FUNDAŢIA DE ECOLOGIE, APICULTURĂ ŞI TURISM PASTORAL
“Vasile Nistor” Piatra Neamt

GRUPUL DE ACTUNE COMUNITARA VALENI jud. NEAMŢ


PROTOCOL DE COLABORARE


Fundatia de Ecologie , Apicultura si Turism Pastoral “Vasile Nistor” (feapt), cu sediul în Piatra Neamt str. Bistritei F29/11, reprezentata prin doamna Nistor Floarea - vicepresedinte, si Grupul de actiune Comunitara (G.A.C.) – Valeni, jud. Neamt
reprezentat prin dl. IONEL STOLERU – primarul comunei Valeni, judetul Neamt si agent sef adjunct CRISTIAN COCEA – seful Postului de Politie Valeni, de comun acord, au convenit semnarea unui protocol de colaborare (denumit în continuare Protocol).

Prezentul protocol vizează cresterea initiativei si a spiritului civic prin proiectul „ECO-CIVICA – editia 2010 .

De aplicarea în practică a prevederilor acestui protocol se vor îngriji, pe de o parte,
echipa de proiect “ ECO-CIVICA” - participanta in proiectul cu finantare nerambursabila aprobat conform HCL nr. 246/28.05.2009 al Municipiului Piatra Neamt şi, pe de altă parte, Grupul de actiune Comunitara (G.A.C.) – Valeni, jud. Neamt reprezentata prin dl. IONEL STOLERU – primarul comunei Valeni, judetul Neamt si agent sef adjunct CRISTIAN COCEA – seful Postului de Politie Valeni

I. Scopul protocolului

Protocolul urmăreşte informarea si promovarea reciproca privind desfasurarea proiectului : PUNCTE DE INFORMARE SI PROMOVARE “ECO-CIVICA” , care a fost conceput în sprijinul comunităţii locale, adresându-se prioritar tinerilor voluntari, categorie în curs de iniţiere în activităţile de documentare, informare şi prelucrare a informaţiilor si furnizarea de material documentar si informatii utile .

II. Dispoziţii generale
1. Relaţiile de conlucrare dintre părţi au drept temei parteneriatul, respectul reciproc şi buna credinţă în armonizarea intereselor specifice fiecăruia;
2. Hotărârile Protocolului sunt adoptate prin consens, în condiţii de transparenţă şi vor fi respectate ad litteram.

III. Obligaţiile partilor :

FUNDATIA DE ECOLOGIE , APICULTURA SI TURISM PASTORAL “Vasile Nistor” , respectiv Echipa de proiect “ECO-CIVICA” va informa, in cadrul actiunilor intreprinse, despre proiectul “Eco-civica” si rezultatele obtinute .
Va pune la dispozitia organizatorilor, – materiale informative (pliante , brosuri, fluturasi s.a. ) – care vor fi folosite pe toata perioada de desfasurare a actiunilor.

FUNDATIA DE ECOLOGIE , APICULTURA SI TURISM PASTORAL “Vasile Nistor” va sprijini actiunile comunitare ale GAC – Valeni – cu produsele (sau banii) obtinute de pe terenul din patrimoniul fundatiei (2009), teren arendat conf. Contract de arendare nr.144/23.03.2009 cu SCV CMAGRO V SRL Valeni.

GAC - Valeni – va organiza cadrul corespunzator si va asigura participarea voluntarilor din comuna la dezbateri si actiuni comune .

IV. Durata protocolului
Prezentul Protocol se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în
vigoare la data semnării acestuia de către părţi până la ______________, cu posibilitatede prelungire, cu acordul părţilor.

V. Dispoziţii finale
1. Prevederile din prezentul Protocol pot suferi modificări prin act adiţional cu semnătură, prin acordul prealabil al părţilor.
2. Eventualele litigii între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.
3. Neexecutarea din culpa unei părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol poate atrage rezilierea acestuia, după notificarea prealabilă, în scris, de către cealaltă parte.
4. Partea ce se consideră lezată are dreptul de a se adresa instanţelor competente învederea soluţionării litigiului.

FUNDAŢIA DE ECOLOGIE, APICULTURĂ ŞI TURISM PASTORAL
“Vasile Nistor” Piatra Neamt


Coordonator proiect
Floarea Nistor
Grupul de Actiune Comunitara Valeni

IONEL STOLERU – primarul comunei Valeni
agent sef adjunct CRISTIAN COCEA – seful Postului de Politie Valeni

Un comentariu:

Mihaela Achiroaie spunea...

Mai multe informatii puteti obtine de pe situl fundatiei: http://www.feapt.ro/